Friday, January 2, 2015

Jampi Baginda Nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam



No. Hadis: 5301
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dia berkata; "Aku dan Tsabit pernah mengunjungi Anas bin Malik, lalu Tsabit berkata; "Wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit." Maka Anas berkata;
"Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam?" dia
menjawab; "Tentu." Anas berkata; "Allahumma Rabban Naasi Mudzhibil Ba`Sa Isyfii Anta Syaafi Laa Syaafiya Illa Anta Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)."


No. Hadis: 5302
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Muslim dari Masruq dari 'Aisyah radiallahu anha bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam selalu meminta perlindungan terhadap sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil berdo'a; "Allahumma Rabban Naasi Adzhibil Ba`Sa Isyfihi Anta Syaafi Laa Syifaa`A Illa Syifaa`Uka Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Sufyan berkata; Aku menceritakan hal ini kepada Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masruq dari Aisyah seperti hadis di atas.


No. Hadis: 5303
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja` telah menceritakan kepada kami An Nadhr dari Hisyam bin 'Urwah dia berkata; telah mengkhabarkan kepadaku Ayahku dari 'Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam ketika meruqyah beliau berdo'a: "Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tangan-Mu lah segala kesembuhan, dan tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau."


No. Hadis: 5304
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah radiallahu anha bahawa apabila Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan orang sakit, beliau membaca:
"Bismillahi Turbatu Ardhina Bi Riiqati Ba'dhina Yusyfaa Saqiimuna Bi Idzni Rabbina ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami."


No. Hadis: 5305
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepadaku Shadaqah bin Al Fadh telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 'Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah dia berkata; "Biasanya dalam meruqyah, beliau membaca: "Bismillahi Turbatu Ardhina Bi Riiqati Ba'dhina Yusyfaa Saqiimuna Bi Idzni Rabbina ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami."


No. Hadis: 5309
Bab: Orang yang menjampi mengusap penyakit dengan tangan kanan

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq dari 'Aisyah radiallahu anha dia berkata; bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam memintakan perlindungan untuk sebagian keluarga beliau, lalu beliau mengusapkan kepadanya dengan tangan kanannya sambil berdo'a:
"Adzhibil Ba`Sa Allahumma Rabban Naasi Wasyfii Anta Syaafi Laa Syifaa`A Illa Syifaa`Uka Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Hilangkanlah rasa sakit Ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Lalu aku menceritakan hal ini kepada Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masruq dari Aisyah seperti hadis di atas.

Thursday, January 1, 2015

Jampi dengan surat Alfatihah



Bab: Jampi dengan surat Alfatihah
No. Hadis: 5295

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu bahawa beberapa orang sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata;

"Apakah diantara kalian ada yang mempunyai ubat, atau seorang yang bisa meruqyah?"
 lalu para sahabat Nabi pun berkata;

"Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, "

akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing."Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur`an dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing." Namun para sahabat Nabi berkata;
"Kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, " lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa.
Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahawa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya untukku."


Bab: Menjampi dengan syarat meminta sekian kambing
No. Hadis: 5296

Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah
menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur iaitu Yusuf bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahawa beberapa sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata;
 "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? kerana di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa."
 Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata;

 "Kamu mengambil upah atas kitabullah?"

setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata;

 "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah."

Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah kerana (mengajarkan) kitabullah."

Hadis Pengubatan Mustaqim (Demam)



Bab: Demam berasal dari Wap jahannam
No. Hadis: 5282
Bab: Demam berasal dari uap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radiallahuanhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam itu berasal dari tiupan neraka jahannam, maka redakanlah dengan air." Nafi' berkata; sedangkan Abdullah pernah mengatakan; "Hindarkanlah kami dari adzab."

No. Hadis: 5283
Bab: Demam berasal dari wap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari Fathimah binti Mundzir bahawa Asma` binti Abu Bakar radiallahuanhu bahawa apabila didatangkan kepadanya seorang wanita yang menderita sakit demam, maka ia akan mengambil air, lalu ia menyemburkan pada bagian saku (dadanya). Kemudian dia berkata; "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mendinginkan dengan air."


 No. Hadis: 5284
Bab: Demam berasal dari wap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengkhabarkan kepadaku Ayahku dari Aisyah dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam berasal dari hembusan neraka Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air."





No. Hadis: 5285
Bab: Demam berasal dari wap jahannam
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah dari datuknya Rafi' bin Khadij dia berkata; saya mendengar Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demam berasal dari hembusan neraka Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air."

Hadis Pengubatan Mustaqim ( No. Hadis: 5273 )



Bab: ubat yang dimasukkan lewat mulut (Alladud)

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Musa bin Abu 'Aisyah dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dan 'Aisyah bahawa Abu Bakar radiallahuanhu pernah mencium nabi sallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau wafat, selanjutnya Aisyah berkata; "Kami memasukkan ubat melalui mulut beliau ketika beliau sakit, lalu beliau memberi isyarat kepada kami dengan mengatakan: "Janganlah kalian memasukkan ubat lewat mulutku (dengan paksa)." Maka kami berkata; "Ah, itu biasa, memang orang sakit tidak suka ubat." Ketika beliau tersadar, beliau bersabda: "Tidakkah aku telah melarang kalian memasukkan ubat kedalam mulutku!, janganlah kalian memasukkan ubat ke dalam mulutku." Kami pun berkata; "Ah biasa, memang orang sakit tidak suka ubat." Lalu beliau bersabda: "Tidak ada seorangpun dalam rumah kecuali dirinya harus di ubati (dengan paksa) melalui mulutnya kecuali Abbas, kerana ia tidak bersama kalian."