Thursday, January 1, 2015

Hadis Pengubatan Mustaqim (Demam)Bab: Demam berasal dari Wap jahannam
No. Hadis: 5282
Bab: Demam berasal dari uap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radiallahuanhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam itu berasal dari tiupan neraka jahannam, maka redakanlah dengan air." Nafi' berkata; sedangkan Abdullah pernah mengatakan; "Hindarkanlah kami dari adzab."

No. Hadis: 5283
Bab: Demam berasal dari wap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari Fathimah binti Mundzir bahawa Asma` binti Abu Bakar radiallahuanhu bahawa apabila didatangkan kepadanya seorang wanita yang menderita sakit demam, maka ia akan mengambil air, lalu ia menyemburkan pada bagian saku (dadanya). Kemudian dia berkata; "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mendinginkan dengan air."


 No. Hadis: 5284
Bab: Demam berasal dari wap jahannam

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengkhabarkan kepadaku Ayahku dari Aisyah dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam berasal dari hembusan neraka Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air."

No. Hadis: 5285
Bab: Demam berasal dari wap jahannam
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah dari datuknya Rafi' bin Khadij dia berkata; saya mendengar Nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demam berasal dari hembusan neraka Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air."