Thursday, January 1, 2015

Hadis Pengubatan Mustaqim ( No. Hadis: 5270 )

No. Hadis: 5270
Bab: Berubat dengan sundutan api, atau menyundut yang lain, serta keutamaan orang yang tidak berubat dengan sundutan api

Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Fudhail telah menceritakan kepada kami Hushain dari 'Amir dari Imran bin Hushain radiallahuanhu dia berkata; "Tidak ada ruqyah (jampi-jampi dari Qur'an dan Sunnah) kecuali dari penyakit 'Ain atau demam, lalu hal itu kusampaikan kepada Sa'id bin Jubair, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Beberapa umat pernah ditampakkan kepadaku, maka nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi lain lewat bersama dengan beberapa orang saja, dan seorang nabi lagi yang tidak bersama seorang pun, hingga tampak olehku segerombolan manusia yang sangat banyak, aku pun bertanya; "Apakah segerombolan manusia itu adalah umatku?" di beritahukan; "Ini adalah Musa dan kaumnya." Lalu diberitahukan pula kepadaku; "Lihatlah ke ufuk." Ternyata di sana terdapat segerombolan manusia yang memenuhi ufuk, kemudian di beritahukan kepadaku; "Lihatlah di sebelah sini dan di sebelah sana, iaitu di ufuk langit." Ternyata di sana telah di padati dengan segerombolan manusia yang sangat banyak, " di beritahukan kepadaku; "Ini adalah umatmu, dan di antara mereka terdapat tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab."
Setelah itu beliau masuk ke rumah dan belum sempat memberi penjelasan kepada mereka (para sahabat), maka orang-orang menjadi ribut, mereka berkata; "Kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasul-Nya, mungkinkah kelompok tersebut adalah kita atau kah anakanak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam sementara kita dilahirkan di zaman Jahiliyah."