Friday, January 2, 2015

Jampi Baginda Nabi Sallallahu 'alaihi wa SalamNo. Hadis: 5301
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dia berkata; "Aku dan Tsabit pernah mengunjungi Anas bin Malik, lalu Tsabit berkata; "Wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit." Maka Anas berkata;
"Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam?" dia
menjawab; "Tentu." Anas berkata; "Allahumma Rabban Naasi Mudzhibil Ba`Sa Isyfii Anta Syaafi Laa Syaafiya Illa Anta Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)."


No. Hadis: 5302
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Muslim dari Masruq dari 'Aisyah radiallahu anha bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam selalu meminta perlindungan terhadap sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya sambil berdo'a; "Allahumma Rabban Naasi Adzhibil Ba`Sa Isyfihi Anta Syaafi Laa Syifaa`A Illa Syifaa`Uka Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Ya Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Sufyan berkata; Aku menceritakan hal ini kepada Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masruq dari Aisyah seperti hadis di atas.


No. Hadis: 5303
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja` telah menceritakan kepada kami An Nadhr dari Hisyam bin 'Urwah dia berkata; telah mengkhabarkan kepadaku Ayahku dari 'Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam ketika meruqyah beliau berdo'a: "Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tangan-Mu lah segala kesembuhan, dan tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau."


No. Hadis: 5304
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah radiallahu anha bahawa apabila Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan orang sakit, beliau membaca:
"Bismillahi Turbatu Ardhina Bi Riiqati Ba'dhina Yusyfaa Saqiimuna Bi Idzni Rabbina ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami."


No. Hadis: 5305
Bab: Jampi nabi Sallallahu 'alaihi wa Salam

Telah menceritakan kepadaku Shadaqah bin Al Fadh telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 'Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah dia berkata; "Biasanya dalam meruqyah, beliau membaca: "Bismillahi Turbatu Ardhina Bi Riiqati Ba'dhina Yusyfaa Saqiimuna Bi Idzni Rabbina ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami."


No. Hadis: 5309
Bab: Orang yang menjampi mengusap penyakit dengan tangan kanan

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq dari 'Aisyah radiallahu anha dia berkata; bahawa Nabi sallallahu 'alaihi wasallam memintakan perlindungan untuk sebagian keluarga beliau, lalu beliau mengusapkan kepadanya dengan tangan kanannya sambil berdo'a:
"Adzhibil Ba`Sa Allahumma Rabban Naasi Wasyfii Anta Syaafi Laa Syifaa`A Illa Syifaa`Uka Syifaa`An Laa Yughaadiru Saqama (Hilangkanlah rasa sakit Ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Lalu aku menceritakan hal ini kepada Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masruq dari Aisyah seperti hadis di atas.