Thursday, January 1, 2015

Jampi dengan surat AlfatihahBab: Jampi dengan surat Alfatihah
No. Hadis: 5295

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu bahawa beberapa orang sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati salah satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata;

"Apakah diantara kalian ada yang mempunyai ubat, atau seorang yang bisa meruqyah?"
 lalu para sahabat Nabi pun berkata;

"Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, "

akhirnya mereka pun berjanji akan memberikan beberapa ekor kambing."Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Qur`an dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor kambing." Namun para sahabat Nabi berkata;
"Kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, " lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa.
Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahawa itu ruqyah, ambillah pemberian tersebut dan berilah bagiannya untukku."


Bab: Menjampi dengan syarat meminta sekian kambing
No. Hadis: 5296

Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah
menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur iaitu Yusuf bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahawa beberapa sahabat Nabi sallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata;
 "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? kerana di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa."
 Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata;

 "Kamu mengambil upah atas kitabullah?"

setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata;

 "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah."

Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah kerana (mengajarkan) kitabullah."