Monday, June 6, 2011

RUH AL - QUDSI

Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan oleh perpaduan antara ilmu zahir (syariat) dan ilmu batin (ma'rifat), sebagaimana firman Allah dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu".


Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini ialah ma'rifat. Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa ma'rifat yang sesungguhnya. Ma'rifat dapat terwujud setelah hilangnya segala sesuatu yang menghalangi cermin hati dengan terus berupaya membersihkannya sehingga manusia dapat melihat indahnya sesuatu yang terpendam dan tertutup di dalam rasa di lubuk hati.

Firman Allah dalam Hadis Qudsi:

"Aku adalah 'Kanzun Mahfiyyan' (yang terpendam dan tertutup). Aku ingin ditemukan dan dikenali. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenalKu".


Maka jelaslah bahawa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia itu ma'rifat kepada Allah SWT.


Ma'rifat itu ada dua jenis, iaitu ma'rifat sifat Allah dan ma'rifat Zat Allah. Ma'rifat sifat adalah tugas jasad di dunia dan akhirat (di alam Lahut, sejak manusia hidup di dunia), sebagaimana firman Allah SWT:


"Ku perkuat manusia dengan ruh Al-Qudsi" (Surah Al-Baqarah: 87).


Seluruh manusia dalam dirinya mempunyai ruh Al-Qudsi. Ma'rifat sifat dan ma'rifat zat hanya dapat dicapai dengan perpaduan ilmu zahir dan ilmu batin. Rasulullah SAW bersabda:


"Ilmu itu ada dua macam. Pertama: Ilmu lisan, sebagai hujah Allah dan hambanya. Kedua: Ilmu batin yang bersumber di lubuk hati, ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok ibadah".


Mula-mula manusia memerlukan ilmu syariat agar badannya mempunyai kegiatan dalam mencari ma'rifat pada ma'rifat sifat, iaitu 'darjat'. Kemudian menginginkan ilmu batin agar ruhnya mempunyai kegiatan untuk mencapai ma'rifatnya pada ma'rifat zat. Untuk mencapai tujuan ini manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tariqat. Hal ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan keinginan nafsu walaupun terasa pahit dan melakukan kegiatan ruhaniah dengan tujuan mencapai redha Allah serta bersih dari riya' dan sum'ah. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110:


"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada tuhannya".


Yang dimaksudkan dengan alam ma'rifat adalah alam Lahut, iaitu negeri asal tempat diciptakannya Ruh Al-Qudsi dalam wujud terbaik. Yang dimaksudkan dengan Ruh Al-Qudsi ialah hakikat insan yang disimpan di lubuk hati manusia; keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan mudawamah (mengamalkan dengan terus menerus) kalimat "La Ilaaha illallah". Pertama dengan lidah fiziknya, kemudia bila hatinya sudah hidup beralih dengan lidah hatinya. Ahli tasauf menamakan Ruh Al-Qudsi dengan sebutan TIFLUL MA'ANI (Bayi Ma'nawi) kerana ia dari "ma'nawiyah qudsiyyah".


Pemberian nama Tiflul Ma'ani didasarkan kepada:

1. Ia lahir dari hati, seperti lahirnya bayi dari rahim seorang ibu dan ia diurus dan dibesarkan hingga dewasa.


2. Dalam mendidik anak-anak tentang ke-Islaman, ilmu yang didahulukan adalah ilmu ma'rifat. Begitu pula bagi bayi ma'nawi ini.


3. Bayi bersih dari segala kotoran dosa lahiriah. Begitu pula bayi ma'nawi, ia bersih dari syirik (menyekutukan Allah) dan gaflah (lupa kepada Allah).


4. Perumpaan bayi ma'nawi merupakan gambaran kesucian kerana anak-anak lebih banyak yang suci daripada yang lainnya. Oleh kerana itu bayi ma'nawi terlihat dalam mimpi dengan rupa yang indah dan tampan.


5. Ahli syurga disifati dengan sifat anak-anak, sebagaiman firman Allah: "Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap mudanya" (Surah Waqi'ah: 17).


6. Kerana bayi ma'nawi itu halus dan suci.


7. Penggunaan nama Tiflul Ma'ani adalah 'mazazi' ditinjau dari kaitannya dengan badan, ia berwujud seperti rupa manusia, juga kerana manisnya bukan kerana kecilnya; dan dilihat dari awal adanya, ia adalah manusia hakiki kerana dialah yang berhubungan langsung dengan Allah, sedangkan badan dan ruh jasmani bukan mahramnya bagi Allah berdasarkan hadis Nabi SAW: "Aku punya waktu khusus dengan Allah; malaikat terdekat, nabi dan rasul tidak akan dapat memilikinya". Yang dimaksudkan dengan malaikat terdekat dalam hadis ini adalah ruh ruhani yang diciptakan di alam Jabarut, seperti halnya malaikat dapat masuk ke alam Lahut. Sabda Nabi SAW: "Allah memiliki syurga yang tanpa bidadari dan istana serta tanpa madu dan susu. Kenikmatan di syurga itu hanya satu, iaitu melihat Zat Allah". Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran: "Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri" (Al-Qiyamah: 22). Juga dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW: "Kamu sekelian akan melihat Tuhanmu, seperti kamu melihat sinar bulan purnama". Bila malak jasmani, yakni segala sesuatu selain ruh Al-Qudsi masuk di alam Lahut, maka pasti akan terbakar.